Nota legal

Nota legal 26/11/2012

L’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), amb seu al carrer Quevedo, Nº 2, baixos, 08012 Barcelona (Espanya), amb NIF G-59435180 presta serveis a Internet en els termes recollits en les presents condicions generals. Està inscrita amb el número 97.212 en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior.

Avís legal i termes d’ús

Aquest lloc web és propietat i és a càrrec d’ABD. Pel mer ús de la xarxa ABD, l’usuari manifesta que accepta sense reserves les presents condicions generals. En cas de no acceptar aquestes condicions, es prohibeix l’accés i / o ús de la xarxa ABD.

Drets d’autor

Aquest lloc web i tots els seus continguts estan protegits pels drets de copyright i altres drets de la Llei de propietat intel·lectual. Qualsevol ús dels continguts d’aquest lloc web, incloent-hi però no de manera limitada, la còpia, reproducció, distribució, ja sigui total o parcial, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, ja sigui permanent o transitòria, requereix el permís escrit previ d’ABD, llevat d’una còpia que es pot baixar per a ús personal sense fins comercials.

Limitació de responsabilitat

L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. S’obliga, així mateix, a no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no camuflar de cap manera l’origen del missatge. ABD actua exclusivament com a prestador d’un servei de comunicació entre les parts, no es fa responsable dels continguts, i és l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquests mateixos. ABD no serà responsable dels errors que poguessin produir-se en les comunicacions, inclòs l’esborrament, transmissió incompleta o retards en la remissió, i no es comprometent tampoc a que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà ABD en cas que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes per ABD, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics. ABD no controla la utilització que els usuaris fan de la web, ni garanteix que ho facin de manera conforme a les presents condicions generals. ABD podrà interrompre el servei o resoldre d’immediat la relació amb l’usuari si detecta un ús del seu web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix contrari a les presents condicions generals. ABD es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels serveis que integren la xarxa, bastant per a això comunicar a la pantalla d’accés al servei amb un preavís de quinze dies. Es reserva, així mateix, el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions de la web, així com els serveis i les condicions requerides per utilitzar.

Dades personals

L’usuari accepta que les dades personals que ha facilitat o que facilitarà en el futur a ABD, puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzades per a la realització d’estadístiques, la remissió de publicitat conforme als gustos de l’usuari, l’administració del servei, la gestió d’incidències. Dels fitxers així creats serà responsable ABD. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers, i podrà exercir els drets de rectificació, cancel · lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Per a fer aquesta notificació, s’haurà de dirigir una carta signada pel titular dirigida al domicili social d’ABD, indicant el domicili del titular a fi de remetre la resposta d’ABD a la seva sol · licitud. El titular de les dades autoritza de manera expressa cedir les dades a qualsevol entitat d’ABD, per les finalitats de tractament de dades abans esmentades, així com a aquelles entitats a les quals sigui necessari cedir les dades per tal de proporcionar al titular dels mateixos els serveis i productes per ell sol · licitats.

Darrera actualització

Els termes recollits en aquesta pàgina han estat actualitzat per última vegada el 22 de desembre 2004. Les parts, amb expressa renúncia a la seva pròpia jurisdicció accepten, com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola i es sotmeten per a la resolució de quants litigis es poguessin derivar del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Associació Benestar i Desenvolupament.

Comparte nuestra causa!!