Ajuts a famílies pel naixement d’ infants (Catalunya)

Ajuts a famílies pel naixement d’ infants (Catalunya) 2017-04-11
Publicado el 11/04/2017 en General

La Generalitat de Catalunya ofereix un ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc el naixement d’infants.

Quina és la dotació econòmica?

La quantia de l’ajut és de 650 euros per naixement. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l’import és de 750 euros.

A qui va dirigit l’ajut?

A les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d’un o més infants, entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2016 i l’1 de gener i el 30 de juny de 2017 (ambdues dates incloses) i que no superin un determinat nivell d’ingressos.

Ingressos límit

En el cas d’unitats familiars de fins a 3 persones: 16.000€; unitats familiars de 4 persones: 20.800€; unitats familiars de 5 persones: 25.600€; unitats familiars de 6 persones: 30.400€: unitats familiars de 7 persones: 35.200€.

S’entén per unitat familiar la mare i/o pare, parella del pare o mare del nadó i altres infants, sempre que visquin junts. També es contempla famílies reconstituïdes, sempre que els membres estiguin empadronats al mateix domicili.

En el supòsit de dones que pateixen violència masclista o que superen una situació de violència masclista i que compleixen els requisits es tenen en compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de cada dona i en aquests casos no es computen les rendes o els ingressos d’altres membres de la unitat familiar que hi conviuen.

Quan s’ha de presentar?

Les sol·licituds s’han de presentar en els 30 dies següents a la data de naixement, dels infants pels quals se sol·licita l’ajut econòmic.

Compatibilitat

L’ajut econòmic és compatible amb qualsevol altre ajut familiar que atorguin les administracions públiques.

Més informació i  sol·licituds

Comparte nuestra causa!!